VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

  • Được hỗ trợ bởi Dịch
Các bước thực hiện và trách nhiệm của doanh nghiệp trong sử dụng hóa đơn điện tử

Các bước thực hiện và trách nhiệm của doanh nghiệp trong sử dụng hóa đơn điện tử

Trong qui định về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử cơ quan Thuế chia ra làm hai đối tượng đó là loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế và loại hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế.


I. ĐỐI VỚI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
1. Các bước thực hiện của doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (đăng ký theo mẫu 01);

- Cơ quan Thuế thông báo cho Doanh nghiệp về việc chấp nhập hay không chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế vòng 01 ngày kể từ khi nhận được đăng ký của Doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp hủy hóa đơn giấy (nếu có) theo qui định kể từ thởi điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế;

- Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì Doanh nghiệp thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan Thuế (theo Mẫu số 01)

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế:
- Quản lý tên và mật khẩu của các tài khoản đã được cơ quan thuế cấp;

- Tạo lập hóa đơn điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để gửi đến cơ quan thuế cấp mã và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của hóa đơn điện tử;

- Gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đến người mua ngay sau khi nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

- Lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của toàn bộ hóa đơn điện tử; thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống dữ liệu điện tử;
- Chấp hành sự thanh tra, kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

II. ĐỐI VỚI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
1. Các bước thực hiện của doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (đăng ký theo mẫu 01);
- Cơ quan thuế thông báo cho doanh nghiệp (mẫu 02) về việc chấp nhập hay không chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế vòng 01 ngày kể từ khi nhận được đăng ký của doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp hủy hóa đơn giấy (nếu có) theo qui định kể từ thởi điểm sử dụng hóa đơn điện tử có không mã của cơ quan thuế;

- Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

- Tạo lập hóa đơn điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để gửi đến người mua và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của hóa đơn điện tử;
- Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử);

- Lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của toàn bộ hóa đơn điện tử; thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống dữ liệu điện tử;

- Chấp hành sự thanh tra, kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.Tag: hóa đơn điện tửhoa don dien tudịch vụ hóa đơn điện tửcung cấp hóa đơn điện tửhóa đơn điện tử tphcmtư vấn hóa đơn điện tửdich vu ke toan tron goidịch vụ kế toán trọn góidịch vụ kế toán thuếdich vu ke toan thuehoàn chỉnh sổ sách cuối nămhoan chinh so sach cuoi namdịch vụ kế toán nội bộdich vu ke toan noi bocông ty kế toán thuếdịch vụ kế toán trọn góikế toán thuế trọn gói

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.