VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

 • Được hỗ trợ bởi Dịch
Chủ sở hữu và chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chủ sở hữu và chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Bảo hộ quyền tác giả là tổng hợp các quy định pháp luật nhằm bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đối với toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

Bảo hộ quyền tác giả cũng có nghĩa là việc tác phẩm thuộc sở hữu của bạn sẽ được pháp luật bảo hộ. Hay nói cách khác bạn chính là chủ sở hữu tác phẩm đó và bạn hoàn toàn có quyền được chuyển nhượng nó hợp pháp.
Do đó, chúng ta cần quan tâm đến vấn đề quan trọng là chủ sở hữu và chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan.

1. Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả: là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản theo quy định pháp luật.
Hiện nay, chủ sở hữu quyền tác giả được phân chia như sau:

Thứ nhất: chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả: trong trường hợp này, tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả. Trường hợp này người sáng tạo ra tác phẩm đồng thời là người đầu tư thời gian, tài chính và các điều kiện vật chất khác quyết định việc hình thành tác phẩm, như việc nhà văn viết tiểu thuyết, nhạc sĩ viết nhạc.

Thứ hai: chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả, trong trường hợp này thay hai hoặc nhiều người cùng đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ, tiền bạc để cùng sáng tạo ra tác phẩm. Do đó, các đồng tác giả đồng thời là đồng sở hữu đối với tác phẩm.

Thứ ba: chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả. Dạng này bao gồm việc sáng tạo tác phẩm theo nhiệm vụ do tổ chức quản lí nhân sự giao, như nhân viên được giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm. 

Thứ tư: chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế: di sản của người chết để lại, trong đó có di sản là tài sản trí tuệ.

Thứ năm: chủ sở hữu quyền tác giả là người nhận chuyển nhượng quyền tác giả: dạng này bao gồm các trường hợp của chủ sở hữu quyền tác giả chuyển nhượng một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản theo cam kết tại hợp đồng. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là chủ sở hữu.

Thứ sáu: chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước, dạng này bao gồm các trường hợp, tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ nhưng chủ sở hữu quyền đã chết và không có người thừa kế hoặc người thừa kế từ chối nhận di sản, hoặc thuộc trường hợp không được quyền hưởng di sản hoặc trường hợp chủ sở hữu chuyển giao quyền tác giả cho Nhà nước.

2. Chủ sở hữu quyền liên quan tới quyền tác giả

Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để thực hiện cuộc biểu diễn là chủ sở hữu đối với cuộc biểu diễn đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác với bên liên quan.
Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để sản xuất bản ghi âm, ghi hình là chủ sở hữu đối với bản ghi âm, ghi hình đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác với bên liên quan.
Tổ chức phát sóng là chủ sở hữu đối với chương trình phát sóng của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với bên liên quan.

3. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với quyền tác giả và quyền liên quan.

3.1 Đối với quyền tác giả

 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

3.2 Đối với quyền liên quan tới quyền tác giả

 • Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;
 • Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;
 • Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;
 • Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.
 •  Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình;
 • Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng của mình;
 • Định hình chương trình phát sóng của mình;
 • Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình.

Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu;
Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

3.3 Lưu ý

- Đối với các quyền nhân thân như: đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả hoặc được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn; bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn là những quyền không được chuyển nhượng.

4. Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng quyền tác giả của VLC

VLC là một tổ chức hoạt động chuyên sâu tư vấn trong lĩnh vực tư vấn Sở hữu trí tuệ, tư vấn Pháp luật và tư vấn Đầu tư, sẽ tư vấn các giải pháp tối ưu và đại diện cho các chủ sở hữu xin bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan một cách nhanh chóng và hợp pháp.
VLC giới thiệu đến Quý khách hàng những công việc mà VLC tư vấn cho khách hàng như sau:

- Tư vấn điều kiện chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.
- Tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
- Tư vấn đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
- Tư vấn giải quyết những tranh chấp trong quá trình chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
- Thay mặt khách hàng tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
- Soạn thảo hồ sơ cần thiết cho khách hàng
- Soạn thảo hợp đồng quyền tác giả, quyền liên quan
- Rà soát tính pháp lý của hợp đồng quyền tác giả, quyền liên quan
- Nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
- Trao đổi với thẩm định viên về hồ sơ và theo dõi cập nhật tình hình xử lý hồ sơ tới khách hàng
- Tư vấn các vấn đề liên quan khác

Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu!
Đến với
 VLC  Quý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.