VLC - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu! - Xem ngay

 • Được hỗ trợ bởi Dịch
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi đi vào hoạt động nếu có sự thay đổi các thông tin liên quan đến nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp như tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, fax, email…, thông tin dự án đầu tư liên quan đến quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn thực hiện dự án đầu tư thì bắt buộc phải thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam để tránh những rắc rối pháp lý về sau.

Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên nghiệp, VLC trân trọng giới thiệu dịch vụ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nhanh chóng và phù hợp với quy định của pháp luật.

1. Quy trình thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;
- Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
- Điều chỉnh hoặc cấp mới Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu doanh nghiệp bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh).

2. Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

2.1 Hồ sơ

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi (Hợp đồng thuê nhà nếu thay đổi trụ sở; xác nhận ngân hàng chứng minh công ty đã góp đủ vốn nếu thay đổi vốn; CMND/CCCD, Hộ chiếu nếu thay đổi đại diện pháp luật…)
- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh:

 • Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Một trong các tài liệu: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

2.2 Thủ tục

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3.1 Hồ sơ:

- Các hồ sơ như hồ sơ đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

3.2 Thủ tục

-  Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan nhà nước có thẩm có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
- Căn cứ văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Hồ sơ, Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

4.1 Hồ sơ

- Các hồ sơ như hồ sơ đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;
- Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
- Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

4.2 Thủ tục

- Nhà đầu tư nộp cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình;
- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh , Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

5. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp phải cấp quyết định đầu tư

- Nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có) thì cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

- Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

6. Quy trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh liên quan đến nội dung có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty.

 • Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục ghi nhận thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bước 3: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cập nhật thông tin của nhà đầu tư mới cùng các nội dung điều chỉnh liên quan đến dự án đầu tư
 • Bước 4: Trường hợp thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Bước 5: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
 • Bước 6: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.
 • Bước 7: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.
 • Bước 8: Xin cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh: Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp bổ sung thêm ngành nghề.

7. Các tư vấn quan trọng của VLC

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Tư vấn điều chỉnh, thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Tư vấn các thủ tục về pháp luật đối với các trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư.
- Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
- Soạn thảo hồ sơ, đại diện doanh nghiệp nộp và nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền.

 
Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, các chuyên gia của VLC sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

VLC - Chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với
VLC Quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài trước Bài sau