Defend the dispute in court

V.L.C có đầy đủ đội ngũ Luật sư có năng lực chuyên môn giỏi và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp luật sư tốt để đảm nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.

I/- SƠ LƯỢC VỀ THỦ TỤC THAM GIA BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHO ĐƯƠNG SỰ (THÂN CHỦ):

Định nghĩa Đương sự trong vụ án dân sự:

Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. (khoản 1. Điều 68. BLTTDS 2015

Quyền của đương sự được quy định tại các Điều 70, 71, 72, 73 Bộ luật tố tụng dân sự Nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Định nghĩa Nguyên đơn trong vụ án dân sự:

“Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm.. . .”(khoản 2, Điều 68. BLTTDS 2015)

Định nghĩa Bị đơn trong vụ án dân sự:

Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm.” (khoản 3, Điều 68. BLTTDS 2015)

Định nghĩa Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự :

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. . .”(khoản 4, Điều 68. BLTTDS 2015)

Trong ba đối tượng Nguyên đơn; Bị đơn; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự được pháp luật đều cho phép yêu cầu Luật sư Tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được quy định tại Điều 75 BLTTDS 2015.

V.L.C có đầy đủ đội ngũ Luật sư có năng lực chuyên môn giỏi và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp luật sư tốt để đảm nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.

Đương sự là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ( Gọi chung là Thân chủ ) của V.L.C, nếu có yêu cầu V.L.C bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì hai bên cùng tiến hành các bước như sau :

1 -  Thân chủ làm Giấy yêu cầu V.L.C luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ;

2 -  Ký Hợp đồng tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ;

3 -  Văn phòng luật sư ký giấy giới thiệu cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ
 
Những người là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ( Gọi chung là Thân chủ ) của V.L.C, nếu có yêu cầu V.L.C bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì hai bên cùng tiến hành các bước như sau :
1 - Thân chủ làm Giấy yêu cầu V.L.C cử luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ;
2 -  Ký Hợp đồng tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ;
3 -  Văn phòng luật sư ký giấy giới thiệu cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ

 

II/- NHỮNG MẪU ĐƠN LIÊN QUAN NHẬN BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO THÂN CHỦ

Mởi quý khách xem: Hợp đồng bào chữa hình sự

Mởi quý khách xem: Hợp đồng bảo vệ tranh chấp dân sự

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second