Labor - Insurance - Foreign Work Permit

Những điều luật quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà người lao động cần biết.

Apply for a new work permit

The application of the work permit

Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau:

Detailed information
Procedures for extension of visa

Procedures for extension of visa

To apply for and renewal for new work permit, residence card and police record. To apply for and renewal new Passport and VISA. To apply for Vietnam...

Detailed information
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second